СТАТУТ Удружења грађана „Удружење фриленсера и предузетника Србије“

У складу са одредбама чл. 12. Закона о удружењима („Сл. гласник РС”, број 51/2009 и 99/2011-др.закон), на ванредној седници скупштини удружења грађана „Удружење фриленсера и Предузетника Србије“ одржаној дана 5.3.2021. године у Крушевцу усваја се
(пречишћен текст)

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење грађана „Удружења Фриленсера и Предузетника Србије“ у даљем тексту: Удружење) је нестраначко, невладино и непрофитно удружење, ради остваривања циљева у области предузетништва, рачунарског програмирања, фриленсинг делатности и унапређења мале привреде и старт-апова у Србији.

Циљеви удружења

Члан 2.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева:
Залагање за права предузетника, фриленсера и старт-апова.
Сарадњу између предузетника, фриленсера и старт-апова и државних органа.
Правни статус фриленсера.
Промовисање културе предузетника, фриленсера и старт-апова.
Развој финансијског система у сврху финансирања предузетника и старт-апова.
Побољшање услова за образовање становништва у пољу фриленсовања, предузетништва и старт-апова.
Побољшање услова за интернет пословање у Србији и између Србије и иностранства.
Правичан порески систем за фриленсере.
Уклањање баријера и потешкоћа почетницима у привреди, са нагласком на фриленсерима.

Назив и седиште

Члан 3.

Назив Удружења је: „Удружење Фриленсера и Предузетника Србије“.

Скраћени назив је: „УФПС“.

Удружење има седиште у Београду.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 4.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 2. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 5.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 6.

Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 7.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

Члан 8.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству
9) бира чланове надзорног одбора.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 9.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 3 члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 10.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 11.

Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 12.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада

Члан 13.
Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 14.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима са истим и сличним делатностима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 15.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области компјутерског описмењавања, програмирања, дизајна, фриленсинга, старт-апова, предузетништва и сличних тема из области деловања удружења.

Престанак рада удружења

Члан 16.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 17.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

Члан 18.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој и доњој половини исписано :
„Удружења грађана „Удружење фриленсера и Предузетника Србије““.

Члан 19.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 20.

Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на скупштини Удружења.

 

Председавајућа Соња Лазаревић