Изјашњење УФПС

 

 

Удружење фриленсера и предузетника Србије (УФПС) је добило понуду Владе Републике Србије да поред УРНИ-ја учествује у преговорима са Владом.

УФПС се одазвало на позив Владе и после одржаног састанка и представљања модела решења ситуацује у вези са фриленсерима од стране Владе и Пореске управе, изнело је свој предлог измена решења које је изнела Влада.

УФПС по спроведеној анкети препознајући потребе фриленсера, одговорило је на решење Владе Србије са следећим предлозима који су прихваћени:

 

– да се у потпуности отпишу обавезе свим фриленсерима чији је износ примања на годишњем нивоу испод 673.000 РСД

 

 – да плаћени доприноси за пензионо осигурање улазе у пензиону масу.

 

– да се фриленсерима који су зарађивали више од 673.000 РСД годишње порези и доприноси обрачунају у складу са Владиним предлозима, са повећањем нормираних трошкова и неопорезивог дела

 

– да се пониште сва пореска решења издата фриленсерима у 2020. години која нису коначна, и да се тим фриленсерима врши обрачун у складу са изменама које је УФПС предложио

 

– да се у целости отпишу камате на сва потраживања према фриленсерима

 

– да се одобри плаћање на 10 година без камате и да кашњење са собом не повлачи укидање погодности плаћања на рате

 

– да се у периоду од октобра 2020. године до краја септембра 2021. године примењује исти принцип обрачуна пореза и доприноса за фриленсере

 

– да се приликом обрачуна валута примењују курсеви по датуму дознаке

 

– да Пореска управа приликом доношења пореских решења фриленсерима имајући у виду да прибављање докумената из иностранства може да потраје и више месеци, не одбацује евентуалне жалбе фриленсера на пореска решења до достављања свих доказа којима се потврђују све тврдње из жалби и њихове основаности

 

– да се обрачун пореских обавеза врши квартално у току године

 

Влада Републике Србије је сугестије УФПС прихватила у великој мери те је практично извршила отпис 100% потраживања Порсеке управе од 01.01.2016. и надаље до краја септембра 2021. за све фриленсере који су приходовали до око 57.000 РСД месечно, осим оних фриленсера код којих је већ започета контрола 2020. године, за које се рачуна период од 01.01.2015. године. Дакле, Влада Републике Србије је у потпуности отписала дуг свим фриленсерима који су зарађивали до око 673.000 РСД годишње. Исти модел опорезивања ће се примењивати за све приливе у 2021. години до 30.09.2021.

За прелазни период од 30.09.2021. па до 01.01.2022, датума ступања на снагу закона који ће уређивати права и обавезе фриленсера, примењиваће се модел Владе Србије без нормираних трошкова.

Уз обећање Пореске управе фриленсерима ће бити омогућено да доказе уз евентуалне изјављене жалбе достављају накнадно, исте жалбе неће бити одбациване, већ ће се изаћи у сусрет фриленсерима за накнадно достављање доказа којима се потврђује основаност жалбе, што УФПС поздравља. Исто тако је постигнут и усмени договор са директорком Пореске управе Драганом Марковић да уколико се појави било какав неспоразум да се отвара могућност УФПС да се директно обрати и укаже на конкретну неправилност како би иста била решена у хитном року.

УФПС сматра да је Влада РС усвајајући сугестију удружења у великој мери учинила да се велика нејасноћа и брига чланова УФПС, не само за период од 2015. године него и убудуће, учини јасним права и обавезе фриленсера до ступања на снагу новог закона којим ће се регулисати права и обавезе фриленсера. УФПС је позван да учествује у радној групи за израду новог закона.

Такође, за будући период, фриленсери са високим износима ће моћи да се определе да постану предузетници или пређу у д.о.о., а имамо уверавања да ће се обратити пажња да фриленс-предузетници не падну тест самосталности.

Ово значи да нас очекује још доста посла у будућности, али да смо оптимистични у вези са решавањем свих преосталих недоумица за будући период.